Na osnovi  7., 9. in 20. člena Zakon o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2)  je Zveza kulturnih društev Lendava na svoji seji  dne 11. 12. 2012 sprejela naslednji

 

 

STATUT

 

ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA

 

 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Zveza kulturnih društev LENDAVA

 

(v nadaljevanju ZKD) je samostojna, prostovoljna in neprofitna organizacija, ki povezuje društva s področja prostočasnih dejavnosti.

 

2. člen

 

Ime: Zveza kulturnih društev Lendava – Kultúregyesületek Községi Szövetsége Lendva,

skrajšano ZKD Lendava.

Sedež ima v Lendavi, Glavna ul. 2.

3. člen

 

ZKD ima svoj pečat v obliki odprte knjige. Na levi strani knjige je napisano: ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA, na desni strani pa v madžarskem jeziku: KULTÚREGYESÜLETEK KÖZSÉGI SZÖVETSÉGE LENDVA.

4. člen

ZKD je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ZKD.

5. člen

ZKD je član Zveze kulturnih društev Slovenije in usklajuje svoj program dela in cilje z njo. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje tudi s sorodnimi organizacijami v zamejstvu in tujini.

 

6. člen

ZKD deluje javno, za kar je odgovoren predsednik ZKD, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom ZKD.

Javnost dela ZKD zagotavlja:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov ZKD
 • preko glasila ZKD
 • preko javnih medijev

Širšo javnost ZKD obvešča o svojem delu tako, da so seje organov ZKD javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij, ter predstavnike javnih medijev.

 

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen

 

Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

 

8. člen

 

Osnovni namen iz 7. člena ZKD Lendava uresničuje z:

 • usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov,
 • zastopanjem interesov kulturnih društev v javnosti,
 • vključevanjem v nacionalno Zvezo kulturnih društev,
 • obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
 • organiziranjem kulturnih prireditev,
 • izdajanjem publikacij,
 • izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov, seminarjev, študijskih in drugih krožkov, projektov, ter raznih delavnic,
 • nudenjem strokovne pomoči in informiranje, 
 • spodbujanjem novih oblik in vsebin kulturnega sodelovanja, 
 • sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu, 
 • sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, 
 • podeljevanjem priznanj za dosežke na področju kulture, 
 • z opravljanjem drugih nalog po dogovoru s člani ZKD Lendava.

ZKD Lendava deluje v javnem interesu.

 

III. ČLANSTVO V ZKD

9. člen

Član ZKD je kulturno društvo, katerega najvišji organ sprejme sklep o vključitvi v ZKD, sprejme statut ZKD in se zaveže, da se bo ravnalo po njem. Sklep o vključitvi društva v ZKD sprejme skupščina ZKD na svoji prvi seji po prejemu prošnje za vključitev.

 

10. člen

Članstvo društva ali občinske ZKD preneha:

 • s prostovoljnim izstopom po sklepu najvišjega organa društva ali občinske ZKD,
 • ko društvo ali občinska ZKD izgubi lastnost osebe z izbrisom iz registra društev,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča, in odločitve skupščine ZKD, v primeru, ko član ZKD krši določila statuta in temeljne usmeritve delovanja ZKD.

 

11. člen

 

Pravice in dolžnosti članic ZKD so, da:

 • volijo svoje predstavnike v organe ZKD,
 • sooblikujejo in uresničujejo program ZKD,
 • sodelujejo v organih ZKD,
 • delujejo v skladu s statutom ZKD.

 

IV. ORGANIZIRANOST ZKD

Društvo

12. člen

Društva se povezujejo v ZKD, da uresničujejo in usklajujejo skupne interese in programe na področju prostočasne kulturne dejavnosti.

 

V. ORGANI ZKD

 

13. člen

Organi ZKD so:

 • skupščina,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.

 

Skupščina ZKD

14. člen

 

Najvišji organ ZKD je skupščina.

Skupščino sestavljajo:

 • po en predstavnik KD, ki so včlanjena v ZKD
 • en predstavnik stalnih oblik delovanja ZKD (skupine, odbori, komisije)
 • predsednik in podpredsednik ZKD ter
 • tajnik ZKD.

15. člen

Pristojnosti skupščine ZKD:

 • sprejema statut in druge splošne akte
 • sprejema programske usmeritve in poročila organov skupščine in stalnih oblik dela ZKD
 • voli, imenuje in razrešuje organe zveze
 • voli, imenuje in razrešuje predsednika ZKD
 • sprejema sklep o ustanovitvi stalnih oblik delovanja ZKD
 • na predlog stalnih oblik delovanja imenuje in razrešuje njihove predsednike
 • dokončno odloča o sprejemu in izključitvi iz članstva ZKD
 • odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin, ki so v lasti ZKD
 • odloča o prenehanju delovanja ZKD
 • odloča o dnevnem redu zasedanja skupščine
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZKD
 • voli predstavnike KD v izvršni odbor
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun ZKD

 

16. člen

Redna seja skupščine ZKD

Redna seja skupščine ZKD se skliče vsako leto oz. po potrebi. Skupščina ZKD vsako peto leto razrešuje in voli organe zveze. Izvršni odbor ZKD skliče sejo skupščine ZKD.

Vabilo in gradivo morajo člani skupščine ZKD prejeti 15 dni pred sejo skupščine oz. 8 dni pred sejami drugih organov. Seje skupščine ZKD ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicujejo v pisni obliki

Izredna seja skupščine ZKD

Izvršni odbor skupščine ZKD lahko skliče izredno sejo skupščine na lastno pobudo, na pobudo organov skupščine ali 1/3 članov skupščine ZKD in obravnava le problematiko, zaradi katere je bila seja sklicana. Za sklepčnost sklepov veljajo pravila rednega sklica.

 

17. člen

 

Sejo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika ZKD izvolijo prisotni člani skupščine. Delovno predsedstvo vodi sejo skupščine ZKD na podlagi poslovnika, ki ga delovno predsedstvo da v razpravo in sprejem takoj po izvolitvi.

Skupščina ZKD je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov skupščine. Sklepi skupščine so veljavni, ko so sprejeti z večino glasov (več kot polovica) prisotnih članov. Kadar skupščina sklepa o sprejemu, spremembah ali dopolnitvah statuta ZKD, morata sodelovati in za sklep glasovati dve tretjini prisotnih predstavnikov članov skupščine, da sklep velja.

Glasovanje na seji skupščine je javno, če ta ne odloči drugače. O načinu glasovanja ob volitvah skupščina odloča posebej.

Kadar skupščina ni sklepčna, lahko predstavniki o gradivu razpravljajo, ne morejo pa o njih sklepati.

 

STALNE OBLIKE DELOVANJA ZKD

 

18. člen

Skupščina ZKD lahko ustanovi stalne oblike delovanja (odbore, skupine, komisije), preko katerih lahko člani ZKD uresničujejo skupne interese in usklajujejo delovanje na posameznih specifičnih področjih. Stalne oblike delovanja, ki niso pravne osebe, delujejo v skladu s statutom ZKD.

 

19. člen

Stalne oblike delovanja ZKD lahko sprejmejo poslovnik svojega delovanja. Poslovniki ne smejo biti v nasprotju s statutom ZKD.                   

 

Izvršni odbor ZKD

20. člen

 

Izvršni odbor je izvršilni organ ZKD, ki med sejama skupščine opravlja naloge za uresničitev programa zveze.

Za svoje delo je odgovoren skupščini ZKD. Sklicuje in vodi ga predsednik ZKD.

Izvršni odbor sestavljajo:

 • pet predstavnikov KD
 • predsednik,
 • podpredsednika in
 • tajnika

Mandat članov izvršnega odbora traja pet let z možnostjo ponovitve.

 

21. člen

Naloge izvršnega odbora:

 • opravlja naloge skupnega pomena za delovanje ZKD
 • sprejema letni program dela in poročilo o delu ZKD
 • sklepa pogodbe za izvedbo programa in finančnega načrta ter drugih nalog
 • imenuje člane stalnih oblik dela ZKD
 • imenuje predsednika in člane odborov in komisij ter drugih delovnih teles izvršnega odbora, če so potrebna za nemoteno izvedbo programa 
 • oblikuje predloge za priznanja in nagrade

 

22. člen

 

Izvršni odbor zaseda po potrebi, najmanj enkrat letno. Sejo skliče predsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejme z večino glasov navzočih članov. Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja izvršnega odbora ali pridobi telefonsko soglasje članov za posamezni sklep. Za sklep in soglasje veljajo ista načela kot za redno sejo.

 

23. člen

Izvršni odbor razpiše za vse organe ZKD evidentiranje kandidatov 60 dni pred iztekom svojega mandata. Izvršni odbor vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. Izvršni odbor oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem skupščini ZKD.

 

Predsednik in podpredsedniki ZKD

24. člen

Predsednik ZKD je zakoniti zastopnik ZKD in opravlja zlasti naslednje naloge:

 • predseduje izvršilnemu odboru
 • predstavlja ZKD v javnosti
 • sklicuje skupščino ZKD
 • sklicuje in vodi IO
 • je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa ZKD
 • opravlja druge naloge na osnovi pooblastil skupščine in organov ter statuta ZKD
 • za svoje delo je odgovoren skupščini, ki ga voli in razrešuje vsakih pet let 
 • koordinira delovanje organov ZKD 
 • ob solidnem poslovanju predsedniku pripada nagrada

 

25. člen

 

Skupščina voli dva podpredsednika, ki skupaj s predsednikom zastopajo ZKD Lendava.

 

Podpredsednik v odsotnosti predsednika in po njegovem pooblastilu opravlja enake naloge kot predsednik. Prav tako podpredsednik podpisuje vse dokumente, ki se tičejo predsednika oziroma kulturnega informatorja.

 

Tajnik ZKD

26. člen

 

Za koordinacijo med organi ZKD in povezovanjem z društvi ter drugimi kulturnimi inštitucijami skupščina ZKD imenuje tajnika. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedniku ZKD.

Tajnik je lahko tudi v rednem delovnem razmerju.

 

Nadzorni odbor ZKD

27. člen

 

Nadzorni odbor ZKD je njen kontrolni organ. Nadzorni odbor spremlja izvajanje programa, delo organov ZKD ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča skupščini. Nadzorni odbor izvoli skupščina ZKD izmed svojih članov za dobo pet let. Nadzorni odbor šteje 3 člane. Seje so sklepčne in sklepi veljavni, če je prisotnih več kot polovica članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov ZKD.

 

Častno razsodišče

28. člen

Člane častnega razsodišča voli skupščina ZKD za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.

Častno razsodišče vodi postopek ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku.

 

29. člen

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:

 • kršitve določb statuta
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ZKD
 • neizvrševanje sklepov organov zveze
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu zveze

30. člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

V kolikor se član ne strinja s sklepom častnega razsodišča, se lahko pritoži na Skupščino ZKD kot drugostopenjski organ.

 

VI. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA ZKD

31. člen

Dohodki ZKD so:

 • sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik
 • sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih
 • sredstva pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti
 • darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev
 • delež sredstev iz JSKD
 • dohodki iz pridobitne, posredniške dejavnosti in založništva
 • članarina
 • drugi prihodki

32. člen

 

O uporabi materialnih in finančnih sredstev ZKD odloča skupščina, izvršni odbor in pooblaščeni funkcionarji zveze.

Finančno materialno poslovanje ZKD mora potekati skladno z veljavnimi predpisi. Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani ZKD in pristojni organi. Poslovanje je javno.

33. člen

 

Zveza lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje določa zakon in ta statut ter se opravlja kot dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti zveze ter se opravlja v obsegu, potrebnem za opravljanje nepridobitne dejavnosti oziroma za uresničevanje namena in ciljev zveze.

 

Pridobitna dejavnost je lahko:

 • organiziranje kulturnih prireditev ter organizacija in soorganizacija različnih projektov (Šifra dejavnosti N 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj),
 • izdajanje in prodaja vseh publikacij izdanih v zvezi in povezanih z osnovno dejavnostjo zveze (Šifra dejavnosti J 58.110- Izdajanje knjig),
 • izdelava in prodaja spominkov narejenih na različnih delavnicah in v okviru dejavnosti zveze, izdelkov domače in umetnostne obrtne umetniških in ustvarjalnih del, pobiranje provizij za prodajo vseh izdelkov, idej, konceptov, projektov, nalog itd., ki so pripravljeni v zvezi, prodaja vstopnic (Šifra dejavnosti G 47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic),
 • zaračunavanje storitev na področju izobraževanja in zaračunavanje različnih kulturnih programov (Šifra dejavnosti P 85.520- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti),
 • izposoje opreme in prostorov (Šifra dejavnosti – N 77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav ali opredmetenih sredstev v najem ali zakup),
 • gostinskih storitev v okviru prireditev, dogodkov (Šifra dejavnosti I 56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi (Šifra dejavnosti I 56.300 – Strežba pijač).

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti, oziroma neposrednem opravljanju pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

34. člen

 

ZKD razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga sprejme izvršni odbor. Izvršni odbor vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.

35. člen

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ZKD, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov ZKD.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Finančno in materialno poslovanje mora ZKD voditi v skladu z računovodskimi standardi za

društva in s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanj, ki določa tudi način izkazovanja podatkov..

ZKD ima svoj transakcijski račun pri NLB Lendava.

 

VII. PRIZNANJE IN NAGRADE ZKD

 

36. člen

ZKD podeljuje priznanja in nagrade.

Vrsto priznanj in nagrad predlagajo člani ZKD, odloča izvršni odbor.

 

VII. STROKOVNA SLUŽBA

37. člen

 

Za opravljanje strokovnih, organizacijskih, finančnih in administrativno-tehničnih nalog ima lahko ZKD strokovno službo, ki jo lahko predlaga lokalna skupnost za podpiranje kulturnih društev ali pa za ta opravila sklene pogodbo z drugo organizacijo.  V ta namen se lahko imenuje kulturni informator, ki je lahko tudi predsednik Zveze in je lahko v rednem delovnem razmerju.

Na predlog lokalne skupnosti, ki zagotavlja finančna sredstva za delovanje strokovne službe ZKD, lahko Izvršni odbor ZKD Lendava razpiše prosto delovno mesto za delovno mesto kulturnega informatorja. Prav tako Izvršni odbor ZKD vse prejete prošnje obravnava in tudi odloča o izbiri kandidata za omenjeno delovno mesto. Vse dokumente, ki so povezani z zaposlovanjem in drugimi akti kulturnega informatorja pa podpisuje predsednik Nadzornega odbora ZKD Lendava.

 

IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB STATUTA

38. člen

 

Spremembe in dopolnitve statuta ZKD se sprejemajo po enakem postopku kot sam statut. Dolžnost predsednika ali tajnika ZKD je, da po končanem postopku obvesti pristojni registracijski organ o spremembah in dopolnitvah.

 

VIII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

39. člen

 

ZKD preneha obstajati:

 • na podlagi prostovoljnega razida po sklepu skupščine ZKD o prenehanju dela ZKD
 • po samem zakonu, če se zmanjša število članic ZKD pod dva.

Ob prenehanju ZKD preide njeno premoženje na člane ZKD (društva, ki so na dan prenehanja njeni aktivni člani) po enakih deležih, razen če skupščina ZKD ne odloči drugače.

 

40. člen

Vsi akti ZKD morajo biti usklajeni s spremembami statuta ZKD ali sprejeti v roku šestih mesecev od sprejema statuta ZKD.

Izvršni odbor ZKD lahko izpelje postopek zaščite imena in celostne podobe organizacije.

41. člen

 

Statut ZKD Lendava je sprejela skupščina  na svoji seji dne 11. 12. 2012 in začne veljati z  21. 12. 2012 in ko bo pristojni organ ugotovil, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.

S tem prenehajo veljati pravila ZKD, sprejeta na seji skupščine dne 21. 06. 2012.

 

V Lendavi, 11. 12. 2012

 

Tajnica ZKD:                                                                                                  Predsednica ZKD Lendava:

Elvira Vaupotič Göncz                                                                                            Danijela Hozjan